LOADING CLOSE

Privacyverklaring Pasas

Bij pasas hechten we veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door Pascal Van Loo, Zaakvoerder Pasas bvba, Rotselaarsebaan 20, 3220 Holsbeek verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren met inspirerende voorbeelden vanuit praktijkcases en te contacteren tijdens de werkzaamheden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Lees dit document aub grondig door.

Overmaken aan derden

Gegevens delen met derden doen we niet. Tenzij uitzonderlijk met collega free lancers waarmee we samenwerken.
Pasas bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval voor een maximu van 10 jaar.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@pasas.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Zoals de wetgeving ons vraagt, hebben wij ook een Pasas register aangemaakt met een overzicht van de verwerking van de gegevens conform de GDPR wetgeving.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).